SOULFUL WOMAN AWAKENING - RED ROSE -
                       a 3 month journey online starting 25th of June 2018

She who walks the Path of Love
She is a Sacred, Humble & Embodied Woman
 

(In english below) Vi kommer till en viss vändpunkt under resan, när Womben vaknar till liv och kommer ihåg att den är född till djup njutning och kärlek, att substansen av livet självt är kärlek. Vår känslomässiga och själsliga nakenhet är vacker när den avslöjar våra skuggor – vår sårbarhet, våra misstag, vårt röriga deltagande i detta underbara liv – så är allt en del av den gudomliga planen – vår öppning till kärlek och liv.

Soulful Woman erbjuder dig ett olika program som hjälper dig att förkroppsliga Dig som den själsfulla Kvinna Du ÄR. I djupet av vår själ, vår womb, vår kropp och vårt hjärta finner vi den renaste kärleken, den djupaste passionen och den mjukaste ödmjukheten. I kontakt med vår djupaste längtan vet vi att vi är här för att tillsammans föda den nya världen. Vi vet att vi är här för något "större" som är bortom vår kontroll. Genom Soulful Woman kommer du i kontakt med din innersta längtan, och får stöd och hjälp att leva den. Det är en själsresa genom mörker och "false beliefs", genom djupa sår, illusioner och fragmenterade själsdelar. Det är en resa hem till din "rena själ", till kärlek, till "remembering", till renhet, till osuldsfullhet, till tillit, till surrender och till sanning.
 

Sacred Feminine Body, Soul & Womb Awakening

Välkommen till en 3-månader lång resa in i din feminina essens, in i din livmoder och ditt heliga hjärta. Under denna resa kommer vi väcka och aktivera vår feminina kraft. Vårt ursprung och vår urkraft som sitter djupt inne i vår livmoder. Vi ändrar vår gravitationspunkt till vår feminina krona - vår womb. Vi ser hur vår energi och vår feminina kraft sitter fast, både på en personlig, astral och kollektiv nivå och vi leder oss själva tillbaka till vårt ursprung.

Vi utforskar vår inre ursprungliga oskuldsfulla essens och vi helar blockeringar, trauman och sår djupt inne i vår livmoder. Vi öppnar upp för tacksamhet i våra liv som öppnar våra hjärtan till det gudomliga, till kärleken och till vår själ. Vi känner med tacksamhet att det finns en väg  vi kan vandra som leder oss till ett helt och fullt öppet hjärta och vår heliga sexualitet. Vi sår frön till den nya tiden och vår feminina storhet. 

Varmt Välkommen!
Camilla med White Rose Tempelsystrar
 

En feminin resa i två spiraler

Välkommen till en feminin resa i två spiraler. En online träning för alla kvinnor som vill leva ett levande liv utifrån sitt själssyfte. Detta program är en autentisk och djup process som förbereder dig på varje nivå för att gå ut på ett kraftfullt, autentiskt och kärlekfullt sätt och ta din plats. 

Tillsammans skapar vi en ny kollektiv och en ny personlig historia, för nu är det vår tid. Vi kommer lära oss att omfamna vår sårbarhet och kliva in i vår kraft. Vi kommer genomföra en inre förändring och i stället för att resa bort kommer vi resa hem.... hem till Dig! Ett hem där du älskar dig själv, där du tar hand om dig själv, där du är uppfylld med stöd, där du lever ditt livssyfte utifrån din livsvision och lever livet utifrån en självklarhet om din egen unikhet och plats i världen. Ta ett nytt och modigt steg och investera i denna livsresa för dig själv.

Soulful Woman Awakening - är en autentisk och djup process som är baserad på den trefaldiga flamman - kraft, kärlek och visdom och som sammankopplar dig med dina tre kraftcentra. Det är en djup själsresa där du öppnar upp för din inre sanning och din autentiska kraft.

 

Programmets innehåll .

Pogrammet innehåller två spiraler om 40 dagar med en mellanliggande integration och vila.

Spiral 1 - Sacred Womb - Hon är vild, fri och vacker – 40 dagar

Vi väcker och aktiverar vår feminina kraft. Vårt ursprung och vår urkraft som sitter djupt inne i vår livmoder. Vi ändrar vår gravitationspunkt till vår feminina krona - livmodern. Vi ser hur vår energi och vår feminina kraft sitter fast, både på en personlig, ancestral och kollektiv nivå och vi leder oss själva tillbaka till vårt ursprung. Vi utforskar vår inre ursprungliga oskuldsfulla essens och vi helar blockeringar, trauman och sår djupt inne i vår livmoder.

Vi öppnar upp för en djupare kontakt med Gaia, vår moder. Vi skapar en kontakt mellan hennes womb och vår womb, hennes hjärta och vårt hjärta, hennes själ och vår själ. Vi öppnar upp vår feminina sexualitet, vi väcker vår Shakti - vår livskraft. Vi utforskar vår kropp och öppnar upp för mer njutning. Vi öppnar vår nyvunna kreativitet och låter vår feminina essens blomma ut.

Spiral 2 - Sacred heart - Hon är Kärlek , ödmjuk och sårbar– 40 dagar

Vägen till ett öppet hjärta och vägen till att vilja verka i kärlekens tjänst. Vi helar våra moders- och faderssår. Vi helar kärlekens sår - svek, förnekelse, dömande, seperation och övergivenhet. Vi transformerar dessa sår i en alkemisk process till tillit, sanning, förlåtelse, ödmjukhet och viljan att verka i kärlekens tjänst, för att kunna använda vårt stora vackra hjärta fullt ut. Vi öppnar upp för Kärleken.

Vi öppnar upp för tacksamhet i våra liv som öppnar våra hjärtan till det gudomliga, till kärleken och till vår själ. Vi känner med tacksamhet att det finns en väg vi kan vandra som leder oss till ett helt och fullt öppet hjärta och vår heliga sexualitet. Vi sår frön till den nya tiden och vår feminina storhet.

Feminint uppvaknande

Det är en viktig tid att öppna upp för våra drömmar och visioner och föra dem in i manifestation under detta och nästa år. För att göra det behöver vi transformera, hela gamla sår, sätta energi i rörelse och bryta gamla mönster och vanor. Nu är det dags att ta nästa modiga steg för att visa dig och den djupt engagerade och inspirande kvinna du är. Det är dags att visa upp hela dig själv, även de delar som du gömt så länge. Du och världen har länge väntat på detta ögonblick!

Soulful Woman är ett program för alla kvinnor, oavsett var du är på din livsresa, som vill väcka och (åter)knyta kontakten med sin inre själfulla kvinna. Ett program för alla som känner en längtan bortom ett vanligt liv som fungerar "bra" till ett liv fyllt med passion och en större mening. Ett program för dig som vill beröra människor, som vill leva din sanning. Ett program för dig som är villig att släppa taget om gamla mönster och föreställningar som har fungerat som överlevare, för att föda något större. Ett program för dig som känner dig kallad till en djup transformerande resa till din inre själfulla kvinnliga närvaro, där du är redo att leva ditt största liv och börja göra det du är här för att gör. Ett program för djup transformation för att öppna vägen för din egen storhet och inneboende femenina kraft. Ett program som kräver djup dedikering till dig själv och ditt växande.

Inom varje kvinna lever en väldigt stark otämjd kraft, fylld med passion, eld, kärlek, sensualitet, kreativitet och visdom.Hon är den eviga essensen av det gudomliga feminina. Hon är intuitiv, fri och kraftfull. Denna kvinna är en själfull kvinna och hon älskar livet.

Är du redo att skapa en ny uppfattning om vad det innebär att vara Du?

Vad skulle det betyda för dig att få stöd, bli sedd och stärkt i ditt unika Jag i ett systerskap tillsammans med andra kvinnor som gör samma resa?

Hur skulle ditt liv se ut om du levde utifrån ditt livssyfte och gav världen vad du kommit hit för att vara och göra?

 

SOULFUL WOMAN AWAKENING - RED ROSE -
a 3 month journey online starting 25th of June 2018


Welcome to a feminine journey in two spirals. An online training for all women who want to live a vivd life based on their soul purpose. This program is an authentic and profound process that prepares you on every level to go out in a powerful, authentic and loving way and take your place.

Together we create a new collective and a new personal story, it is our time now. We will learn to embrace our vulnerability and step into our power. We will make an inner change and instead of traveling away, we will journey home .... home to you! A home where you love yourself, where you take care of yourself, where you are supported, where you live your lifepurpose based on your lifevision and live your life based on a sense of certainty of your own uniqueness and place in the world. Take a new and brave step and invest in your life journey.Ett hem där du älskar dig själv, där du tar hand om dig själv, där du är uppfylld med stöd, där du lever ditt livssyfte utifrån din livsvision och lever livet utifrån en självklarhet om din egen unikhet och plats i världen. Ta ett nytt och modigt steg och investera i denna livsresa för dig själv.

Soulful Woman Awakening - is an authentic and profound process that is based on the threefold flame - power, love and wisdom, linking you to your three power centers. It's a deep soul journey where you open up for your inner truth and your authentic power.

The pogram contains two spirals of 40 days with an intermediate integration and rest.

PROGRAM CONTENT - SOULFUL WOMAN AWAKENING

Red Rose - Spiral 1 -
Sacred Womb - She's wild, free and beautiful - 40 days

We wake up and activate our feminine power. Our origin and our immense power that is deep inside our womb. We change our gravity to our feminine crown – the womb. We see how our energy and our feminine power are stuck, both on a personal, ancestral and collective level, and we lead ourselves back to our origins. We explore our inner original innocent essence and we heal blockages, trauma and wounds deep inside our womb.

We open up for a deeper connection with Gaia, our Mother. We create a connection between her womb and our womb, her heart and our heart, her soul and our soul. We open up our feminine sexuality, we awaken our Shakti - our vitality. We explore our bodies and open up for more enjoyment. We open our newly created creativity and let our feminine essence blossom.

Red Rose - Spiral 2 -
Sacred Heart - She's Love, Humble and Vulnerable - 40 days

The way to an open heart and the way to be in in the service of Love. We heal our mother's and father's wounds. We heal the wound of love - betrayal, denial, judgment, separation and abandonment. We transform these wounds into an alchemical process of trust, truth, forgiveness, humility and the will to act in the service of Love, in order to fully use our great, beautiful heart. We open up for Love.

We open up for gratitude in our lives that open our hearts to the divine, to love and to our soul. We feel grateful that there is a way we can walk that leads us to a fully open heart and our holy sexuality. We sow seeds to the new age and our feminine greatness.

Program structure:
* The program of 2 spirals a'40 days.
* Information document with daily exercises
* Opening and closing ceremonies
* Energy transfers
* Audio files and instructions for all exercises
* Virtual circle to meet and share the journey in
* Workshops and retreats are offered in addition to the program (not included in the program fee)

We use powerful exercises and daily exercise through Yoga (Kriya, Womb, Shakti, Moon and Soulful Union Yoga), guided meditations, visualizations, prayer, reflection exercises, breathing exercises, Shamanic travels and energy transfers.

You can count on approximately 1-1.5 hours of training every day, except on the rest and integration days following each spiral.

This process is a soul journey - a deep transformation process that prepares you to take your place in the world in a powerful, authentic and loving way. You are sharing a new world and the more you give into your process the more you will get back - it's a universal law.

WHEN:
Start June 25, 2018 - End of September 9, 2018

WHERE: wherever you are. The program is online. You need a working internet.

COST: 450 Euro
You sign up by paying 150 Euro as registration fee, and the remaining 300 Euro will be paid 14 days before the start of the program. You can choose to pay the cost monthly.

Payment: Swish 0706-613334, BG 760-6411 or PayPal,
www.paypal.me/whiteroseofthenorth

On September 23, a 9-month deep journey begins an individual healing journey and a journey to live and work in the service of Love: https://www.facebook.com/events/4349098369123

Anmälan

NÄR:
Start 25 juni kl 21 – Avslutning 11 september 2018 

VAR: Var du än är. Programmet går på distans. Du behöver ett fungerande internet. 

KOSTNAD: 4 500 kr 
Du anmäler dig genom att betala 1 500 kr i anmälningsavgift, och resterande 3 000 kr betalas senast 30 dagar före programstart. Du kan välja att delbetala kostnaden månadsvis. 

Betalning: Swish 0706-613334, BG 760-6411 eller PayPal, www.paypal.me/whiteroseofthenorth

Du som har gått 3 veckorsprogrammet Soulful Union Within eller Sacred Womb, Sacred Earth & Sacred Sisterhood får tillgodoräkna dig 600 kr rabatt. Gäller ej de 21-dagars program som erbjudits på donation. Om du är nyfiken men vill känna in en kortare resa först så är du välkommen till den 21-dagars "Soulful Union Within" som startar den 29 oktober. Läs mer här: https://www.facebook.com/events/119105892131371/?ti=as

ANMÄLAN: betalning av anmälningsavgiften 1500 kr samt mail till contact@sheloveslife.se 

TEAM: Camilla Åkerström med Tempelsystrar
 

Programmets upplägg

Programmets upplägg:
* Programmet innehåller totalt 2 spiraler a´40 dagar.
* Informationsdokument med dagliga övningar
* Öppnings- och avslutningsceremonier
* Energiöverföringar
* Ljudfiler och instruktioner till alla övningar
* Virtuell cirkel att mötas och dela sin resa i
* Workshops och retreats erbjuds som komplement till programmet (ingår ej i programavgiften)

Vi använder kraftfulla övningar och daglig träning genom Yoga (Kriya, Womb, Shakti, Mån och Soulful Union Yoga), guidade meditationer, visualiseringar, bön, reflektionsövningar, andningsövningar, shamanska resor och energiöverföringar.

Du får räkna med ca 1-1,5 timmes träning varje dag, förutom på vilo - och integreringsdagarna som följer varje spiral.

Denna process är en själsresa - en djup transformerande process som förbereder dig att på ett nytt kraftfullt, autentiskt och kärleksfullt sätt ta Din plats i världen. Du är med och föder en ny värld och ju mer du lägger in i din process desto mer kommer du få tillbaka - det är en universell lag.
 

vad andra säger om .......

" I want to share with you how I began to walk the Path of Love. It was an event on facebook a couple of years ago that got my attention, an event with the same essence like this one – Womb awakening - It was calling to me, actually it was screaming....! I could feel my souls deepest longning to live the love I always knew were hidden inside of me. I didn´t know I had a womb by that time. I was most of the time in my head, thinking instead of feeling and sensing. I had a contact with Father God. Then slowly I started to hear the Mother Godess. The first time I felt my womb energetically, it was like the softest kicking, like the first, tiny kickings from my child when I was pregnant. So subtle, so tender it almost didnt catch my attention, but it was there! The vibrant, loving energy from Gaia and the Mother Godess. Suddenly I could feel it inside of me and it has only grown stronger and stronger. There are no words to describe what it meant to me to start having this contact again. My womb is my feminine beauty, my love, my power and wisdom, she is my contact with the Godess and with Gaia. I had forgotten. Now I remember again." - Birgitta.