Soulful Man Retreat - Ireland 13-16 of August


Soulful Man goes to Ireland
(In swedish below)

We are happy to announce that the first Soulful Man´s retreat will be held in Tara, Ireland in August 13-16 2018.

Soulful Man
He who walks the Path of Love and Truth.
He who is a Sacred Man, Living from his Heart & Soul,
Embodied in his true Masculine Essence.

We invite you to a 4-day retreat in the land that is still carrying the vibration of the Earth in its origin vibration. So to be here and doing this magical work is magical, were the origin feminine and masculine energies still vibrates. 
The Soulful Man Retreat is a journey into your deepest essence and masculine soul. We embark deeply on the Path of Love. We walk this path with many others. It is time to come together and hear HIS call, to say YES to our souls, and Yes to Life. It is a 
journey to deeper embodyment of the sacred masculine, men meeting men in a sacred circle soul to soul.
 


During this 4-day long retreat we gather in a sacred circle, men meeting men, brother to brother, soul to soul. We awaken our sacred Masculine Bodies, Haras and our Masculine Soul and the inherent wisdom within. In a Sacred Space we merge our soul. body, mind, hara & heart. 

During this retreat we will open to a deep surrender, discover places in your body holding repressed masculine energy, anger and grief, activate and relax deep into our haras, in our hearts and our masculine soul. We will discover forgiveness brother to brother. We will learn to receive love and bring forth ALL that IS YOU. We will practise Hara Breath, Masculine Prayer of Truth, Acivatate Sacred Masculine Portals in the body, Shakti and Warrior Dance, Ceremony to ”Honouring the Masculine”, Dragon-Eye Pulsing, Fire Ceremony, Sacred Heart Meditation and Sharing circle. We will also visiting the Sacred Site of Hill of Tara and do a ceremony for "Soulful Union". The retreat is based on ancient traditions and teachings from The White Rose. This journey is in love and trust and respect for every aspect of you.

The retreat is held and guided by Camilla Åkerström. 

It would be wonderful if you would like to join this masculine journey into your own sovereign King, together with other men in the circle. 

You are warmly welcome brothers!!

The retreat will be held in English and Swedish.
 

More about Soulful Man

Soulful Man is a journey (3-month program & retreat) beyond constraints and false beliefs into the new love consciousness. You are a multidimensional divine man who is here to embody the sacred masculine on earth again. Something that has not happened for many many years. The new feminine energy has risen and embodied in recent years. Now is the time for the masculine energy to rise. Now is the time for him to meet and unite with her.

For many thousands of years, humanity, both men and women, has forgotten who they really are. They have lost contact with themselves, their true essence, with Gaia (Mother Earth), their pure sexuality, their body, their holy heart, and with Mother Father God.

The embodyment of this essence happens by opening up the holy heart of man, his hara and lingam, and uniting them with the mans soul. The masculine essence of the new age is embodied by first coming "down to earth", home and into his body, opening and expanding his holy heart, opening and activating his masculine powercenters - his hara and to heal his extended heart - his lingam .

Today many men live from a non-true masculine essence, they have lost contact with their deepest longing, living separated from their soul and from God's Father God. It is a souljourney through forgotten and hidden places and false beliefs, through deep wounds, illusions and fragmented soulparts. It is a journey into love, intimacy and presence, a journey home to your "pure soul" to love, to "remembering", to purity, to trust, to surrender, to truth and into your true power. A journey into the body of your inner sovereign King.

 

About Camilla

Camilla Åkerström walks the Path of Love within the teaching of "The White Rose of the North". Camilla has her roots in "The Ancient Mothers of the World" and she is a visionary, wombwoman and a soulguide. It was through her own womb-journey that she opened for a deep embodyment of her own feminine soul, her shadow and soulwoundings. Through her own journey a deep understanding of love and truth, the essense of the soul, the shadow and the souls woundings is essential to embody deep love and union. This journey she is continously walking on. Camilla has shared this wisdom for many years through holding space for men, women and couples, to safely come to, open up and embody deeper love, truth and the longing of the soul. She is here to show you every aspekt of yourself so that you can live more love, truth, joy and pleasure. Camilla offers sessions, circles, retreats, sacred journeys and different programs worldwide and she trains and initiate women on the path of the Priestess within the teaching of "The White Rose of the North"


In Swedish

Soulful Man Retreat - Irland 13-16 augusti
 

Soulful Man kommer till Irland

Vi är så glada att meddela att det första Soulful Man retreatet kommer att hållas på Tara, Irland den 13-16 augusti 2018.

Soulful Man
He who walks the Path of Love and Truth.
He who is a Sacred Man, Living from his Heart & Soul,
Embodied in his true Masculine Essence.

Vi bjuder in dig till en 4-dagars retreat till landet som fortfarande bär jordens vibrationer i dess ursprungliga vibration. Så att vara här och göra det här magiska arbetet är magiskt, där de ursprungliga feminina och maskulina energierna fortfarande vibrerar.

Denna Soulful Man Retreat är en resa in i ditt djupaste väsen och maskulina själ. Vi vandrar djupt in på kärlekens väg. Vi vandrar denna väg med många andra. Det är dags att komma samman och höra HANS kall, att säga JA till våra själar och JA till livet. Det är en resa till djupare förkroppsligande av det heligt maskulina, män som möter män i en helig cirkel själ till själ.

Under denna 4 dagar långa retreat samlas vi i en helig cirkel, män möter män, broder till broder, själ till själ. Vi väcker våra heliga maskulina kroppar, våra Haras och vår maskulin själ och den inneboende visdomen inom. I ett heligt space förenar vi vår själ, kropp, sinne, hara och hjärta.

Under denna retreat kommer vi att öppna för en djupare surrender, upptäcka platser i din kropp som håller förtryckt maskulin energi, ilska och sorg, aktivera och slappna av djupt i våra haras, i våra hjärtan och i vår maskulina själ. Vi kommer att upptäcka förlåtelse bror till bror. Vi lär oss att ta emot kärlek och ta fram allt som är du. Vi kommer att göra Hara Breath, Masculine Prayer of Truth, aktivera Heliga Maskulina Portaler i kroppen, Shakti och Warrior Dans, ceremoni för att "hedra det maskulina", Dragon-Eye pulsing, Fire Ceremony, Sacred Heart Meditation och Sharing Circle. Vi kommer också att besöka den heliga platsen Hill of Tara och göra en ceremoni för "Soulful Union". Retreaten bygger på gamla traditioner och läror från The White Rose. Denna resa är i kärlek, tillit och respekt för alla aspekter av dig.

Retreaten hålls och guidas av Camilla Åkerström.

Det skulle vara underbart om du skulle vilja vara med på denna maskulina resa in till din inre suveräna Kung, tillsammans med andra män i cirkeln.

Du är varmt välkommen broder !!

 

Mer om Soulful Man

Soulful Man är en resa (3 månaders program och retreat) bortom begränsningar och falska övertygelser in i den nya kärleks-medvetenheten. Du är en multidimensionell gudomlig man som är här för att återföra den heligt maskulina ner på jorden igen. Någonting som inte har skett under många år. Den nya feminina energin har stigit och förkroppsligats de senaste åren. Nu är tiden för den maskulina energin att stiga upp. Nu är det dags för honom att möta och förena sig med henne.

I många tusen år har mänskligheten, både män och kvinnor, glömt vem de verkligen är. De har förlorat kontakten med sig själva, deras sanna väsen, med Gaia (Moder Jord), deras rena sexualitet, deras kroppar, deras heliga hjärta och med Moder Fader Gud.

Förkroppsligandet av denna essens sker genom att öppna mannens heliga hjärta, hans hara och lingam och förena dem med hans själ. Den nya tidens maskulina essens förkroppsligas genom att först komma "ner på jorden", komma hem och in i kroppen, öppna och expandera sitt heliga hjärta, öppna och aktivera sina maskulina kraftcenter - hans hara och att hela sitt förlängda hjärta - hans lingam.

Idag lever många män från en icke-sann maskulin essens, dom har förlorat kontakten med sin djupaste längtan, lever separerade från sin själ och från Guds Fader Gud. Det är en själsresa genom glömda och dolda platser och falska övertygelser, genom djupa sår, illusioner och fragmenterade själsdelar. Det är en resa till kärlek, intimitet och närvaro, en resa hem till din "rena själ" för att älska, att "komma ihåg", till oskuldsfullhet, till tillit, surrender, till sanning och in i din sanna kraft. En resa in i kroppen av din inre suveräna Kung.
 

Om Camilla.

Camilla Åkerström vandrar Kärlekens Väg inom läran ”the White Rose of the North”. Camilla har sina rötter i ”Ancient Lineage of Mothers of the World” och är en visionär, wombwoman och själsguide. Det var genom hennes egen womb-resa som Camilla öppnade för ett djupt förkroppsligande av hennes feminina själ. Genom sin egen resa öppnades hennes djupa själsförståelse av själens essens och dess ursprungssår, för att öppna för djupare lager av kärlek och förening, en resa som hon fortsätter kontinuerligt. Camilla har under många år delat visdomen genom att hålla space för män, kvinnor och par att tryggt få landa i, öppna upp och förkroppsliga djupare kärlek, sanning och själens längtan. Hon är här för att visa dig varje aspekt av dig för att du ska kunna leva mer i kärlek, sanning, glädje och njutning. Camilla erbjuder sessioner, cirklar, retreat, resor och olika program över hela världen, hon tränar och initierar kvinnor och lärare på Prästinnans väg inom läran ”the White Rose of the North”.


Journey Package

Venue: Tara Lodge, Tara, Ireland (You fly in to Dublin and Tara Lodge is just 45 min min away, and 10 mins to Hill of Tara. If you need an airport transfer it can be arranged for an extra cost). 

Time: Monday 13 Aug at 4 pm - Thursday 16 Aug at 4 pm

Retreat fee: € 450 
The Retreat fee includes:
* accomodation in shared rooms at Tara Lodge, 3 nights
* three raw/vegetarian meals per day, tea and coffee
* retreat
* local transport to a Sacred Site - Hill of Tara 

Booking: by email to contact@thewhiterose.se
Space is secured with a non-refundable € 100 deposit. 
Balance is due July 12th 2018.

Payment: You can pay with this paypal link: www.paypal.me/whiteroseofthenorth
or for Swedish participants BG 760-6411 

The retreat will be held in English and Swedish.

For more information please visit:
http://www.thewhiterose.se or contact Camilla 
camilla@thewhiterose.se or +46-706-613334 

Praktisk Information

Plats: Tara Lodge, Tara, Irland (Du flyger till Dublin och Tara Lodge ligger bara 45 min bort, och 10 minuter till Tara Hill. Om du behöver transfer till flygplatsen kan det ordnas mot en extra kostnad).

Tid: måndag 13 aug kl 16 - torsdag 16 aug kl 16

Retreat avgift: 4600 Sek
Retreat-avgiften inkluderar:
* Boende i delade rum på Tara Lodge, 3 nätter
* Tre råa / vegetariska måltider per dag, te och kaffe
* Retreat
* Lokal transport till den heliga platsen - Hill of Tara

Bokning: via email till contact@thewhiterose.se
Din plats är säkrad med en icke-återbetalningsbar deposition på 1000 Sek.
Sista inbetalning av hela avgiften 12 juli 2018.

Betalning: Du kan betala med denna paypal länk: www.paypal.me/whiteroseofthenorth
eller för svenska deltagare till BG 760-6411

Retreaten hålls på engelska och svenska.

För mer information besök:
http://www.thewhiterose.se eller kontakta Camilla
camilla@thewhiterose.se eller + 46-706-613334